Tranh chấp hành chính là lĩnh vực tranh chấp rất đặc thù và phát sinh phức tạp. Thường người khởi kiện bị có những rào cản tâm lý khó vượt khi khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền ban…

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. Tuy nhiên, khi tiến hành loại giao dịch này thì các chủ thể tham…

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Các hợp đồng thuê dài hạn và có giá trị lớn thường ràng buộc chặt chẽ quyền và nghĩa vụ của các bên. Với…

Phân chia di sản thừa kế là vấn đề cốt lõi của chế định thừa kế. Dù chia di sản theo di chúc hay theo pháp luật thì mục đích cuối cùng là di sản được chia theo đúng ý chí của người để lại di sản và đảm bảo tính công bằng, quyền lợi hợp pháp của các đối…

Tranh chấp Hợp đồng kinh tế là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng. Tranh chấp hợp đồng là nguyên nhân khiến quyền và lợi ích các bên trong hợp đồng đứng trước…