Tiểu luận pháp luật đầu tư.Phân tích sự khác nhau về thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.