Hỏi đáp pháp luật Nhà đất

Đất thuộc quy hoạch treo có được thế chấp?

Câu hỏi: Một phần đất nhà tôi là đất nông nghiệp, nằm trong lộ giới quy hoạch treo mở rộng hẻm. Tôi có thể chuyển nhượng hay thế chấp để vay ngân hàng không? 

Luật sư tư vấn

Điều 49 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 có quy định về vấn đề quy hoạch sử dụng như sau:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Theo quy định nêu trên, nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, hoặc đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch và được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất bao gồm quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013.

Như vậy, với đất thuộc diện quy hoạch, người sử dụng đất vẫn được phép chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, để việc chuyển nhượng, thế chấp không trái với quy định của pháp luật thì phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Với việc chuyển nhượng đất nông nghiệp, pháp luật có quy định về trường hợp cấm chuyển nhượng tại khoản 3, khoản 4 điều 191 Luật Đất đai như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Nguồn: vnexpress.net